PRIVACYVERKLARING (versie 1.0, 05-2018)

Powatech B.V. verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Wij vinden het belangrijk dat u vertrouwen heeft in onze organisatie. Daarom doen we er graag alles aan om uw privacy te beschermen. De regels over het beschermen van uw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet. Powatech B.V. handelt binnen de kaders van de wet.

 

Opbouw privacyverklaring

In dit document wordt toegelicht welke persoonsgegevens verwerken en voor welke doelen we dit doen. Ook wordt toegelicht voor welke diensten we de gegevens verwerken en op basis van welke rechtsgrond we dit mogen doen. Het delen van gegevens met andere partijen is belicht, evenals het verwerken van persoonsgegevens buiten de EU. De beveiliging van persoonsgegevens komt aan bod samen met het behandelen van de bewaartermijnen. Als laatst is een onderdeel toegevoegd over welke rechten u heeft en de mogelijkheid om een klacht in te dienen of contact op te nemen met Powatech B.V.

 

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

Powatech B.V.  gevestigd te Kampen (8263 BC) Constructieweg 41-2 is de verwerkings-verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer en rekeningnummer maar ook foto’s en biometrische gegevens zijn persoonsgegevens.

 

Bent u verplicht om persoonsgegevens te verstrekken?

Soms zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens van u te bewaren of te verstrekken, bijvoorbeeld voor de belastingdienst.

In veel gevallen is het nodig om een aantal persoonsgegevens van u te gebruiken om u de dienst of product te kunnen bieden die u bij ons afneemt. In dat geval is het gebruiken van uw gegevens noodzakelijk voor de overeenkomst of de precontractuele fase.

 

In deze gevallen bent u verplicht gegevens aan ons te verstrekken omdat wij anders niet aan onze wettelijke en/of contractuele verplichtingen kunnen voldoen.

 

Gegevens verzamelen bij anderen?

Powatech B.V.  verzamelt geen gegevens bij derde partijen.

De enige gegevens die wij verwerken ontvangen we van de betrokkenen zelf.

 

Welke categorieën persoonsgegevens gebruiken wij?

 

Persoonsgegevens kunnen voor het gemak worden onderverdeeld in categorieën. Wij gebruiken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

 

Categorie persoonsgegevens

Toelichting

Klanten en potentiële klanten

Naam, adres, telefoonnummer bankrekeningnummer/emailadres/gegevens contactpersoon

Leveranciers

Telefoonnummer/emailadres/gegevens contactpersoon

 

               

Voor welke doelen gebruiken we uw gegevens?

Wij gebruiken de genoemde persoonsgegevens voor hieronder genoemde doelen:

•     Inkoopadministratie

  • Verkoopadministratie
  • Orderadministratie
  • Facturatie

 

Op basis van welke rechtsgrond gebruiken we uw gegevens?

 

Rechtsgrond*

Toelichting

Toestemming

Voor sommige extra producten en diensten, vragen we eerst uw uitdrukkelijke toestemming voordat we meer persoonsgegevens van u verzamelen. Deze toestemming wordt gevraagd via email.

Deze toestemming bewaart Powatech B.V. ter registratie.

U kunt toestemming altijd weer intrekken door een email te sturen naar info@powatech.com.

 

Overeenkomst

Powatech B.V. gebruikt voor het leveren van haar product(en) een overeenkomst. Voordat deze overeenkomst tot stand komt wordt een klant (bijvoorbeeld ingeschreven in het systeem), dit wordt aangemerkt als de precontractuele fase. Voor de precontractuele fase geldt ook de rechtsgrond overeenkomst.

 

Wettelijke verplichting

Powatech B.V. verzamelt ook persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan haar wettelijke verplichtingen zoals de belastingdienst/CBS.

 

Bestaan van geautomatiseerde individuele besluitvorming

Powatech B.V.  maakt geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming, omdat dit voor onze dienstverlening niet nodig is. Dit houdt in dat Powatech B.V.  bijvoorbeeld niet aan profiling doet.

 

Delen we de gegevens met andere partijen?

Wij verstrekken de door u verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

 

Worden uw gegevens buiten de EU gebracht?

Powatech B.V. heeft als uitgangspunt om persoonsgegevens alleen binnen de EU te verwerken. Aangezien de AVG  van toepassing is binnen de EU, kan daarmee in beginsel altijd een passend beschermingsniveau verzekerd worden.

 

Hoe beveiligen we uw gegevens?

Omdat de beveiliging van persoonsgegevens erg belangrijk is, maakt Powatech B.V. gebruik van passende verschillende technische en organisatorische maatregelen, om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet misbruikt kunnen worden of op een andere manier in handen van de verkeerde persoon terecht kunnen komen. Wij zorgen ervoor dat, indien we uw persoonsgegevens aan andere organisaties zoals de verwerkers doorsturen, deze organisaties dezelfde maatstaven aanhouden.

Gebruik van website

Wij maken net als de meeste websites gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die door een webpaginaserver op een computer worden geplaatst. Deze zijn uniek en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat een cookie heeft geplaatst. Het doel van cookies op deze website is voornamelijk het goed laten functioneren van de website. Ook worden cookies gebruikt voor inzicht in statistieken (Google Analytisc).

 

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

 

Welke rechten hebt u?

Powatech B.V. vindt het belangrijk dat u de rechten die u volgens de wet heeft goed kan uitoefenen. Daarom is het heel makkelijk om via www.powatech.com contact op te nemen met ons.

U kunt de volgende rechten uitoefenen:

•             Het recht van inzage: u hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken.

•             Het recht van correctie: indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, hebt u het recht om deze aan te laten passen.

•             Het recht van verwijdering: indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, hebt u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor (bijvoorbeeld de belastingdienst).

•             Het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of uw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de (on)rechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, hebt u het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen.

•             Het recht van dataportabiliteit: op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst.

•             Het recht van bezwaar: indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing hebt u altijd het recht van bezwaar.

 

Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens

Powatech B.V.  vindt het belangrijk om tevreden klanten te hebben. Ook al doen wij er alles aan om dit na te streven, het kan voorkomen dat u niet tevreden bent. Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens.

 

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Mocht u nog vragen hebben, een klacht hebben of een opmerking hebben, dan kunt u contact opnemen via info@powatech.com  of bellen met 038-4440760.